Ví Bitcoin Cash đã bảo trì xong và giao dịch bình thường. Xin cảm ơn !
bitcoin
Mua:  151,369,200
Bán:  147,385,800
ethereum
Mua:  4,758,744
Bán:  4,632,962
litecoin
Mua:  1,282,500
Bán:  1,148,898
bitcoin cash
Mua:  10,521,925
Bán:  10,108,400
usdt
Mua:  22,800
Bán:  22,200
ETH

Chúng tôi còn: 116.49064466 ETHEREUM

VND
ETH
VND